Borgå Akilles höstmöte tisdag 24.11.2020 kl. 18.00
Akilleshuset, Fänriksgatan 4 Borgå

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.
 4. Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
 5. Godkännande av föredragningslistan.
 6. Behandling av Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2021.
 7. Behandling av Centralstyrelsens förslag till budget för år 2021.
 8. Behandling av Centralstyrelsens förslag till medlemsavgift för år 2021.
 9. Val av Centralstyrelsens ordförande, viceordförande och sekreterare, samt 9-13 ordinarie medlemmar jämte personliga suppleanter för år 2021.
 10. Val av en revisor jämte en revisorssuppleant för år 2021.
 11. Övriga ärenden.
  Konstaterande av sektionernas styrelse för år 2021.
 12. Mötet avslutas.

Porvoon Akilleksen syyskokous tiistaina 24.11.2020 klo. 18.00
Akilleen talo, Vänrikinkatu 4, Porvoo

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Todetaan että kokous on sääntöjen mukaan koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
 5. Vahvistetaan esityslista.
 6. Käsitellään Keskushallituksen esitys vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi.
 7. Käsitellään Keskushallituksen ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi.
 8. Käsitellään Keskushallituksen ehdotus seuran jäsenmaksuista vuonna 2021.
 9. Valitaan Keskushallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä 9-13 muuta varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen vuodeksi 2021.
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja vuodelle 2021.
 11. Muut asiat.
  Jaostojen hallitusten toteaminen.
 12. Kokous päätetään.