Borgå Akilles höstmöte tisdag029.11.2022 kl. 18.30
Akilleslokalen, Fänriksgatan 4, Borgå

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.
 4. Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
 5. Godkännande av föredragningslistan.
 6. Behandling av Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2023.
 7. Behandling av Centralstyrelsens förslag till budget för år 2023.
 8. Behandling av Centralstyrelsens förslag till medlemsavgift för år 2023.
 9. Val av Centralstyrelsens ordförande, viceordförande och sekreterare, samt 9-13 ordinarie medlemmar jämte personliga suppleanter för år 2023.
 10. Val av en revisor jämte en revisorssuppleant för år 2023.
 11. Övriga ärenden.
  Konstaterande av sektionernas styrelse för år 2023
 12. Mötet avslutas.

Porvoon Akilleksen syyskokous tiistaina 29.11.2022 klo. 18.30
Akillestalo, Vänrikinkatu 4, Porvoo

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Todetaan että kokous on sääntöjen mukaan koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
 5. Vahvistetaan esityslista.
 6. Käsitellään Keskushallituksen esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi.
 7. Käsitellään Keskushallituksen ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi.
 8. Käsitellään Keskushallituksen ehdotus seuran jäsenmaksuista vuonna 2023.
 9. Valitaan Keskushallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä 9-13 muuta varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen vuodeksi 2023.
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja vuodelle 2023.
 11. Muut asiat.
  Jaostojen hallitusten toteaminen.
 12. Kokous päätetään.