RIKTLINJER FÖR AKILLES FOTBOLLSJUNIORER

Ändamålet är att erbjuda barn och ungdomar möjlighet att idka fotboll. Akilles fotbollssektions strävan är att varje juniorlag till stor del själv skall kunna sätta upp mål och metoder för sin verksamhet. Dock skall huvudprincipen vara den att alla skall kunna deltaga i verksamheten på lika villkor och utan orimliga ekonomiska insatser. De tävlingsmässiga målen skall också framledes vara av underordnad betydelse. Juniorverksamheten skall erbjuda spelarna en trivsam miljö med god samhörighet och samtidigt möjlighet att utvecklas som fotbollsspelare enligt egna fysiska och mentala resurser. Så många som möjligt skall fortsätta med fotboll så länge som möjligt.

Allmänt om lagen

 • Nya åldersgrupper bildas

  • via fotbollsskolor
  • genom att yngre spelare kommer med i ett fungerande lag
  • lag bildas när det finns tillräckligt med spelare i en åldersgrupp
  • två skilda åldersgrupper kan träna tillsammans men kan fungera i matchsammanhang som två skilda lag
  • OBS! Styrelsen skapar inte aktivt nya lag
 • Nivågrupper inom laget

  • reglerna för nivågrupper ska följa distriktets regler ”Kaikki pelaa” och ”Puolen pelin takuu”. OBS! Gäller inte för 12 år och äldre.
  • nivågrupperna inom ett lag ska behandlas lika
  • spelarna ska ha möjlighet att syssla med andra idrottsgrenar åtminstone till åldersklass C14-C15.
  • sektionsstyrelsen tar ställning och kommer med tolkningar i oklara fall då det gäller gruppindelningen
 • I seriematcher får en yngre grupp hjälpa en äldre i mån av möjlighet. (bl.a. med beaktande av matchmängden för unga spelare). Samarbete mellan lagen är önskvärt.
 • Varje medlem i Akilles fotbollssektion är också medlem i Borgå Akilles – Porvoon Akilles rf. och betalar en medlemsavgift som är 20,- för vuxna och 10,- för 15 år eller yngre.
 • Akilles juniorer fungerar på frivillig bas och lagen ansvar själv för finansiering och material samt sörjer för att det finns tillräckligt med funktionärer.
 • Spelarna förbinder sig att följa föreningens och lagets regler, tränarnas instruktioner och bl.a. på överenskommet sätt informera om närvaro och frånvaro. Träningar och matcher handlar om fotboll, inte barnpassning.

Funktionärer

 • På förslag av lagets föräldrar ska alla funktionärer godkännas av fotbollssektionens styrelse.
 • Önskvärt är att lagledningen kan förbinda sig att fungera åtminstone ett verksamhetsår=kalenderår. Önskvärt är också att varje lag har en representant i sektionsstyrelsen, som väljs på sektionens höstmöte i november.
 • Lagledaren och tränaren skall i god tid meddela laget och sektionsstyrelsen om hen tänker sluta så att man så fort som möjligt kan skaffa en ersättare.
 • Tränare, lagledare och andra ansvarspersoner kan inte betalas med subventionerade säsongsavgifter. Kostnadsersättningar (kör-km) kan betalas mot redovisning.
 • Varje lag informerar sina spelare om hur speldräkter och kläder skaffas enligt vad som överenskommits inom sektionen. Lagledningen utser en person som sköter beställningarna och koordinerar anskaffningarna.
 • Lagen ordnar, enligt behov, föräldramöten, t.ex. före vinter- och sommarsäsong.

Tränare

 • Huvudtränaren ansvarar för träningarna.
 • om antalet spelare överstiger 18, rekommenderas att två vuxna ansvarar för träningen.
 • Sektionens rekommendation om träningsfrekvensen:
 • P09-07: 1-3 ggr i veckan
 • P06-: 2-4 ggr i veckan, beroende på nivå
 • Målsättningen är att alla tränare skall ha minst E-tränarskolning inom en rimlig tid. Föreningen ordnar skolningen.
 • Tränaren lämnar tertialvis in träningsdagboken till Borgå stad. Träningsbidraget betalas till laget som bestämmer hur bidraget skall användas.

Lagledare

 • Lagledaren fungerar som ledare och ansvarsperson för lagets hela verksamhet inklusive dess ekonomi (ekonomin kan i och för sig skötas av en separat kassör).
 • Målsättningen är att alla lagledare samlas minst 1 gång/år, sammankallade av juniorchefen.
 • Alla lagledare har tillgång till TASO där spelpassen syns (koder till TASO får lagledaren från Bollförbundet.
 • Lagledaren ansvarar för att önskemål om träningstider skickas till juniorchefen.

Ekonomi

 • Laget ansvarar själv för sin ekonomi. Laget utser en ekonomiansvarig (som samtidigt kan vara lagledare eller tränare). Laget öppnar ett eget konto i Akilles rf:s namn via sektionens ekonomiansvarige. Lagen bör i mån av möjlighet utse två kontoanvändare, en ordinarie och en reserv. Fakturor skall alltid begäras i föreningens namn, men kan skickas t.ex. under kassörens adress. T.ex. Borgå Akilles rf, Fotboll lag P11,c/o Kalle Pettersson, Fotbollsgatan 10, 06100 Borgå.
 • Laget får inte ingå avtal i föreningens namn. Sponsoravtal kan göras i lagets namn.
 • Varje lag ska göra en verksamhetsberättelse och en budget. Styrelsen hjälper till vid behov. Laget bestämmer själv sin säsongsavgift och vad den skall innehålla. Spelpasset (och en eventuell försäkring i Bollförbundet) kan antingen betalas av spelaren själv direkt via Pelipaikka eller inkluderas i säsongsavgiften då laget ansvarar för betalningen. Turneringsavgifter, som inte ingår i säsongsavgiften, betalas separat av dem som deltar i turneringen. Lagledningen ansvarar för att alla spelare har en gällande försäkring. OBS! Gäller också träningsperioden.
 • Sektionen betalar i regel domararvoden till fotbollsdistriktet, och fakturerar sedan lagen. Då laget ordnar träningsmatcher eller turneringar betalas domararvodena till Borgå skiljedomarklubb mot faktura. Ej till domaren direkt!

AKILLEEN JALKAPALLOJUNIOREIDEN SUUNTAVIIVAT

Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus harjoittaa jalkapalloa. Akilleen jalkapallojaoston tavoitteena on, että jokainen juniorijoukkue pääosin itse voi asettaa toimintansa tavoitteet ja menetelmät. Pääperiaate on kuitenkin se, että kaikki voivat osallistua toimintaan samoilla ehdoilla ja ilman kohtuuttomia taloudellisia panostuksia. Kilpailulliset tavoitteet ovat myös tulevaisuudessa toisarvoisia. Junioritoiminta tarjoaa pelaajille viihtyisän ympäristön ja hyvän yhteisöllisyyden ja tarjoaa samalla mahdollisuuden kehittyä jalkapalloilijana omista fyysisistä ja henkisistä lähtökohdista. Toivottavasti mahdollisimman moni jatkaa jalkapallon parissa mahdollisimman kauan.

Yleistä joukkueista

 • Uusia ikäryhmiä/joukkueita muodostetaan seuraavasti:
  • jalkapallokoulujen kautta
  • nuorempia pelaajia liittyvät olemassa olevaan joukkueeseen
  • uusia joukkueita muodostetaan kun ikäryhmässä on riittävästi pelaajia    
  • kaksi eri ikäryhmää voi harjoitella yhdessä mutta toimia otteluissa kahtena eri joukkueena
  • Huom! Johtokunta ei perusta aktiivisesti uusia joukkueita.
 • Joukkueiden sisäiset tasoryhmät
  • tasoryhmien säännöt seuraavat Uudenmaan Piirin ”Kaikki pelaa” ja ”Puolen pelin takuu” sääntöjä. HUOM! Ei päde ikäryhmiin 12 vuotta ja vanhemmat.
  • tasoryhmiä kohdellaan tasavertaisesti
  • pelaajille suodaan mahdollisuus harjoittaa muita urheilumuotoja ainakin ikäluokkaan C14-C15 asti.
  • jaoston johtokunta ottaa kantaa ja antaa tulkintoja tasoryhmiin liittyvissä epäselvyyksissä
 • Sarjaotteluissa nuorempi ikäryhmä voi auttaa vanhempaa mahdollisuuksien mukaan (kuitenkin huomioiden nuoren pelaajan ottelumäärää). Joukkueiden välinen yhteistyö on toivottavaa.
 • jokainen joukkueen jäsen on myös jäsenenä Borgå Akilles-Porvoon Akilles rf nimisessä seurassa jonka jäsenmaksu on 20,- aikuisilta ja 10,- 15-vuotiailta ja sitä nuoremmilta.
 • joukkueiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja joukkueet rahoittavat itse toimintansa ja varuste- ja vaatehankintansa
 • pelaajat sitoutuvat noudattamaan seuran ja joukkueen sääntöjä, valmentajien ohjeita ja myös sovitulla tavalla ilmoittamaan läsnä- ja poissaoloista. Ottelut ja harjoitukset ovat jalkapalloa, eivät lastenhoitoa.

Toimihenkilöt

 • jaoston johtokunta hyväksyy joukkueen kaikki toimihenkilöt vanhempien esityksestä
 • toivottavaa on, että joukkueenjohto voi sitoutua toimimaan ainakin yhden toimintavuoden=kalenterivuoden. Toivottavaa on myös, että jokaisella joukkueella on edustaja jaoston johtokunnassa, joka valitaan vuosittain marraskuussa
 • joukkueenjohtajan ja valmentajan tulee hyvissä ajoin ilmoittaa joukkueelle ja johtokunnalle, jos hän on lopettamassa, jotta ensi tilassa voidaan hankkia korvaaja
 • valmentajille, joukkueenjohtajille ja muille toimihenkilöille ei makseta korvauksia alennettujen kausimaksujen muodossa. Kulukorvauksia voidaan maksaa tilitystä vastaan.
 • joukkueet informoivat pelaajia siitä, miten peli- ja harjoitusasusteet hankitaan jaoston ohjeiden mukaan. Joukkue valitsee keskuudestaan henkilön, joka tekee ja koordinoi tilaukset.
 • joukkueet järjestävät tarpeen mukaan vanhempainkokouksia, esimerkiksi ennen talvi- ja kesäkautta

Valmentaja

 • päävalmentaja vastaa harjoituksista
  • jos pelaajien lukumäärä ylittää 18, suositellaan kahta aikuista vastaamaan harjoituksista
 • jaoston suositus harjoitustiheydestä:
  • 7-9 vuotiaat: 1-3 kertaa viikossa
  • 10 – vuotiaat 2-4 kertaa viikossa, tasoa huomioiden
 • tavoitteena on, että kaikki valmentajat saavat E-valmentajakoulutuksen kohtuullisen ajan sisällä. Jaosto järjestää koulutuksen.
 • valmentajaa täyttää kolmesti vuodessa harjoituspäiväkirjan ja jättää sen Porvoon kaupungin liikuntatoimeen. Kaupunki maksaa ohjaaja-avustuksen keskitetysti jaoston päätilille, josta se maksetaan joukkueiden tileille.

Joukkueenjohtaja

 • joukkueenjohtaja toimii joukkueen koko toiminnan, mukaan lukien joukkueen talous, johtajana ja vastuuhenkilönä. Käytännön taloutta hoitamaan suositellaan kuitenkin erillistä rahastonhoitajaa.
 • tavoitteena on, että kaikki joukkueenjohtajat kokoontuvat ainakin kerran vuodessa. Kokoonkutsujana toimii nuorisopäällikkö.
 • TASO-järjestelmä, jossa näkyvät mm pelipassit, on kaikkien joukkueenjohtajien käytössä. Palloliitto toimittaa järjestelmän käyttäjätunnukset ja salasanat.
 • joukkueenjohtaja vastaa siitä, että harjoitusaikatoivomukset lähetetään nuorisopäällikölle.

Talous

 • joukkue vastaa itse taloudestaan. Joukkue valitsee keskuudestaan talousvastaavan/rahastonhoitajan (joka voi olla myös valmentaja tai joukkueenjohtaja). Joukkue avaa yhdessä jaoston talousvastaavan kanssa pankkitilin seuran nimiin. Joukkueiden taloutta varten ei saa avata tilejä toimihenkilöiden nimiin. Joukkue valitsee mahdollisuuksien mukaan rahastonhoitajalle myös sijaisen. Laskut pyydetään aina seuran nimiin mutta voidaan lähettää rahastonhoitajan osoitteella. Esimerkiksi Porvoon Akilles rf, Jalkapallo P11, c/o Pekka Palloilija, Urheilukatu 10, 06100 Porvoo.
 • joukkue ei saa tehdä sopimuksia, lukuun ottamatta sponsorointisopimuksia, seuran nimissä
 • joukkue tekee vuosittain syksyllä toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle. Johtokunta avustaa tarvittaessa. Joukkue päättää itse kausimaksunsa ja mitä se pitää sisällään. Pelaaja itse voi maksaa pelipassinsa (ja mahdollisen siihen kuuluvan Palloliiton vakuutusmaksun) Pelipaikkajärjestelmässä tai sitten se voidaan sisältää kausimaksuun, jolloin joukkue vastaa maksuista. Joukkueenjohto vastaa siitä, että kaikilla pelaajilla on voimassaoleva vakuutus. HUOM! Koskee myös harjoituskautta.
 • Jaosto maksaa yleensä erotuomaripalkkiot suoraan Palloliiton Uudenmaan piiriin ja laskuttaa sitten joukkueita. Harjoitusotteluiden ja turnausten erotuomaripalkkiot maksetaan Porvoon erotuomarikerhon laskua vastaan. Erotuomari- ja ohjaajakorvauksia ei makseta erotuomarille suoraan.