Inbjudan till vårmöte – Kutsu kevätkokoukseen

Vårmötet hålls torsdagen den 14.3.2018 klockan 17:30, på Borgå Energis kraftverk i Tolkis. Adressen är Tolkis hamnväg 1.

AKILLES OK:S VÅRMÖTE 14.3.2018

FÖREDRAGNINGSLISTA

1.     Mötets öppnande

2.     Val av mötesordförande

3.     Val av mötessekreterare

4.     Val av två protokolljusterare och två rösträknare

5.     Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört

6.     Fastställande av föredragningslistan

7.     Godkännande av
– verksamhetsberättelsen för år 2018
– materialförvaltarens redovisning

8.     Godkännande av bokslutet för år 2018

9.     Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

10.    Övriga ärenden

11.    Mötets avslutande